For the English version see below

De seksuoloog van huisarts Janskerkhof en Campus De Uithof

Alle patiënten van huisartsenpraktijk Janskerkhof en Campus Uithof kunnen gebruik maken van het sterk gereduceerde tarief. Een consult kost dan €20 i.p.v. €100 en voor een consult vanaf 18.00 uur €40 i.p.v. €120.

De seksuoloog

Astrid Kremers is geregistreerd Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt – Seksuoloog NVVS, geregistreerd EMDR therapeut en oplossingsgericht geschoold. Ze is de seksuoloog van onder andere het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis Utrecht en het Beatrixziekenhuis Gorinchem. Daarnaast is ze ook in het UMC Utrecht werkzaam op het Centrum Seksueel Geweld. Ze is auteur van de bestseller Aandacht voor seks en lid van de mediacommissie NVVS. Onze seksuoloog geeft ook onderwijs over seksualiteit aan diverse doelgroepen. Daarnaast is zij actief in de media.

Behandeling

Gezien het relatief hoge aantal corona besmettingen onder studenten zal de behandeling van studenten tijdelijk plaatsvinden via videobellen.

Astrid Kremers ziet in haar seksuologie praktijk zowel vrouwen als mannen met diverse seksuele problemen. Voorbeelden hiervan zijn pijn bij geslachtsgemeenschap/penetratie, erectieproblemen, geen zin of teveel zin in seks (seksverslaving), moeite om opgewonden te worden, een orgasmeprobleem, vreemdgaan, polyamorie, seksueel in verlangen tussen partners en seksuele problemen die zijn ontstaan door lichamelijke of psychische klachten, (seksueel) trauma en zwangerschap.

In het algemeen zijn er geen wachtlijsten. De praktijk is zowel overdag als ’s avonds geopend.

De werkwijze van onze seksuoloog kenmerkt zich door passie en liefde voor het vak. Astrid Kremers luistert met aandacht, haar instelling is positief en oplossingsgericht. Zij houdt zich hierbij zorgvuldig aan de wettelijke eisen omtrent privacy en geheimhouding. Natuurlijk stelt ze je op je gemak.

Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaking en diagnostiek. U kunt in dat eerste gesprek natuurlijk ook al uw vragen stellen. De meeste mensen zijn wat gespannen maar iedereen kijkt er achteraf met een positief gevoel op terug. De duur van de behandeling kan variëren. Meestal duurt een behandeling 2 tot 8 gesprekken. Ook een eenmalig consult behoort tot de mogelijkheden.

Tijdens de vervolggesprekken zal de behandeling plaatsvinden volgens het bio-psycho-sociale model. Astrid Kremers is een seksuoloog die ook deskundig is op het gebied van leefstijl en relatie. Jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden vormen hierbij uiteraard het uitgangspunt. De behandeling zal gebeuren volgens de cognitieve gedragstherapie en/of EMDR. Er kunnen, als je dat wilt, concrete afspraken worden besproken zodat u het geleerde thuis in de praktijk kunt brengen. Tijdens het consult zullen geen oefeningen gedaan worden. Daarnaast kan de seksuoloog je voorlichting en informatie geven over seksualiteit. Je zult tijdens het consult met Astrid Kremers geen lichamelijk onderzoek krijgen. Mocht een lichamelijk onderzoek nodig zijn dan kan zij samenwerken met artsen. Ook heeft zij samenwerkingsverbanden met bekkentherapeuten.

Afspraak maken en kosten

Als je patiënt bent bij die huisartsenpraktijk werkt het als volgt:

 • Om een afspraak te maken kun je tijdens kantoortijden bellen naar 06 10 79 70 61.
 • Je meldt aan Astrid Kremers dat je een patiënt bent van die huisartsenpraktijk.
 • Je vraagt aan de huisarts of doktersassistent of ze per sms een verwijzing sturen naar Astrid Kremers.
 • De afspraak vindt normaal gesproken plaats in de seksuologiepraktijk die gevestigd is in het Gezondheidshuis – Bosboomstraat 1G te Utrecht. Gezien het relatief hoge aantal corona besmettingen onder studenten zal de behandeling van studenten tijdelijk plaatsvinden via videobellen.
 • Astrid Kremers rapporteert een samenvatting van het consult in het elektronische patiëntendossier van de huisartsenpraktijk.
 • Direct na het consult betaal je €20 voor een consult overdag en voor een consult vanaf 18.00 uur, €40. De overige kosten worden betaald door de huisartsenpraktijk. Er wordt geen meerprijs berekend als je samen met je partner komt.
 • Afspraken kunnen alleen geannuleerd of verzet worden door binnen kantoortijden telefonisch contact te hebben met Astrid Kremers via 06 – 10 79 70 61.
 • Afspraken (ook de eerste afspraak) die minder dan 48 uur binnen werkdagen van tevoren zijn geannuleerd, verzet of vergeten ongeacht de reden worden volledig in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn €100 voor een afspraak overdag en €120 voor een afspraak ’s avonds na 18.00 uur. Houd er rekening mee dat je alleen binnen kantoortijden een afspraak kunt wijzigen, de feestdagen en het weekend vallen hier dus buiten.
 • Indien je niet verschijnt op de eerste afspraak of minder dan 48 uur van tevoren de afspraak annuleert, verzet of vergeet, krijg je een factuur van respectievelijk €100/€120 toegestuurd en ben je er zelf verantwoordelijk voor dat het verschuldigde bedrag binnen twee weken op de rekening van Praktijk Astrid Kremers staat. Wanneer je niet betaalt, dan zal je een herinnering met een betaaltermijn van vijf dagen ontvangen. Hiervoor wordt €10,- administratiekosten berekend, de kosten zijn dan dus opgelopen naar respectievelijk €110/€130. Als je dan nog steeds niet hebt betaalt, is de praktijk helaas genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening.

Meer informatie

Bel gerust Astrid Kremers met jouw vraag tijdens kantoortijden op telefoonnummer 06 10 79 70 61. Meer informatie over huisartsenpraktijk de Uithof vind je hier. Meer informatie over huisartsenpraktijk Janskerkhof vind je hier.

Greatly reduced rate for patients from general practice Janskerkhof and Campus de Uithof

The sexologist of general practice Janskerkhof and Campus Uithof.

All patients of the general practice Janskerkhof and Campus Uithof can make use of the greatly reduced rate. A consultation costs €20 instead of €100 and for a consultation from 6 pm €40 instead of €120.

The sexologist

Astrid Kremers is a registered Cognitive Behavioral Therapeutic Worker VGCt – Sexologist NVVS, registered EMDR therapist and solution orientated educated. She is the owner of the sexology practice ‘Praktijk Astrid Kremers’ and the sexologist of, among others, the UMC Utrecht, the Diakonessenhuis Utrecht and the Beatrix Hospital Gorinchem. In addition, she also works at the National Psychotrauma Center and the Center for Sexual Violence at UMC Utrecht. She is the author of the bestseller “Aandacht voor seks” and a member of the media committee NVVS. Our sexologist also teaches various target groups about sexuality. She is also active in the media.

Therapy

In her sexology practice Astrid Kremers sees both women and men with various sexual problems. Examples of these are pain during intercourse / penetration, erection problems, no sense or excessive sex drive (sex addiction), difficulty getting aroused, orgasm problem, cheating, polyamory, sexual desire between partners and sexual problems caused by physical or mental complaints, (sexual) trauma and pregnancy.

In general, there is no waiting list. The practice is open both during the day and in the evening.

Our sexologist’s working method is characterized by passion and love for the profession. Astrid Kremers listens carefully, her attitude is positive and solution-oriented. Hereby she carefully adheres to the legal requirements regarding privacy and confidentiality. And of course, she puts you at ease.

In the first session the focus is on getting to know each other and diagnostics. During that session, you can of course also ask all your questions. Most people are a bit tense before the first session, but everyone looks back on it with a positive feeling. The duration of treatment can vary. Usually a treatment takes 2 to 8 sessions. A one-time consultation is also possible.

During the follow-up conversations, the therapy will take place according to the bio-psycho-social model. Astrid Kremers is a sexologist who is also experienced in the field of life style and relationships. Your personal wishes and possibilities are of course the starting point. Treatment will be according to cognitive behavioral therapy and / or EMDR. If you wish, concrete agreements can be agreed upon so that at home you can put into practice what you have learned. No exercises will be done during the session. In addition, the sexologist can provide you with information about sexuality. There will be no physical examination during the consultation with Astrid Kremers. If a physical examination is required, she can refer to medical doctors and pelvic therapists with whom she has partnerships.

Making an appointment and costs

If you are a patient with the general practice Janskerkhof / campus De Uithof, it works as follows:

 • To make an appointment, you can call 06 – 10 79 70 61 during office hours.
 • You report to Astrid Kremers that you are a patient of Janskerkhof/ campus De Uithof.
 • You ask the doctor or doctor’s assistant to send a referral to Astrid Kremers by text message.
 • The the sexology practice is located in the ‘Gezondheidshuis’ – Bosboomstraat 1G, Utrecht. Sessions are also held through (video)calls.
 • Astrid Kremers reports a summary of the consultation in the electronic patient file of our practice.
 • Immediately after the consultation you pay €20 for a daytime consultation and €40 for a consultation from 6 p.m., the other costs are paid by the general practice. There is no extra charge if you come with your partner.
 • Appointments can only be canceled or rescheduled by contacting Astrid Kremers by telephone during office hours via 06 – 10 79 70 61.
 • Appointments (including the first appointment) that are canceled, rescheduled, or forgotten for any reason less than 48 hours within business days, will be charged. The costs are €100 for an appointment during the day and €120 for an appointment after 6 pm. Keep in mind that you can only change an appointment during office hours, so the holidays and weekends are not included.
 • If you do not show up on the first appointment or cancel, reschedule or forget the appointment less than 48 hours in advance, you will receive an invoice of €100/€120 respectively and you are responsible for ensuring that the amount due is on the account of ‘Praktijk Astrid Kremers’ within two weeks. If you do not pay, you will receive a reminder with a payment term of five days. For this, €10 administration costs are charged, so the costs increased to  €110/€130 respectively. If you still have not paid, unfortunately the practice is forced to call in a debt collection agency. The costs of this are for your account.

More information

More information about the working method, costs and conditions can be found at www.sexuoloog.nl. Or call Astrid Kremers with your question during office hours on telephone number 06 – 10 79 70 61.

Astrid Kremers - studentenseksuoloog