Privacy, klachtenregeling en cookies

PRIVACYSTATEMENT

Astrid Kremers, Praktijk Astrid Kremers

Versie juni 2018

Praktijk Astrid Kremers, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30263231, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoePraktijk Astrid Kremersmet informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Astrid Kremers persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Praktijk Astrid Kremers;

c. bezoekers van debeveiligde website sexuoloog.nl;

d. alle overige personen die met Praktijk Astrid Kremers contact opnemen of van wie Praktijk Astrid Kremers persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Als u cliënt bent bij Praktijk Astrid Kremers, dan worden uw gegevens zorgvuldig bewaart achter slot en grendel in een papieren dossier met daarin onder andere de werkaantekeningen, medische brieven en de gewone persoonsgegevens. In een papieren agenda noteert Praktijk Astrid Kremers de afspraken van de behandelsessie gecombineerd met de gewone persoonsgegevens van de cliënt.

Praktijk Astrid Kremers verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via sms, e-mail of contactformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking

Praktijk Astrid Kremers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een behandeling en de factuur voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen via sms of e-mail voor behandelsessie en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. Praktijk Astrid Kremers maakt geen gebruik van nieuwsbrieven. Via social media verspreidt Praktijk Astrid Kremers algemene informatie over seksuologie en seksuologische behandeling.

4. Rechtsgrond

Praktijk Astrid Kremers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden;

c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen per sms voor een behandelsessie.

5. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Astrid Kremers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Astrid Kremers zal alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit betekent dat er zonder uitdrukkelijke toestemming niet met derden wordt gesproken over wat haar is vertelt. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. Mocht er een rapport worden geschreven dan heeft de cliënt heeft inzagerecht, vóórdat het naar derden wordt verstuurd. Praktijk Astrid Kremers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

6. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Astrid Kremers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. Bewaren van gegevens

Praktijk Astrid Kremers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Astrid Kremers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijn: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.Praktijk Astrid Kremers vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt.

8. Cookies

Praktijk Astrid Kremers maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat de website op uw apparaat achterlaat. Onze organisatie maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in het gebruik en de behoeften van onze bezoekers. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe, op basis van technische informatie, uw activiteit op onze website kan worden gemeten:

a. op basis van het (gedeeltelijk gemaskeerd) IP-adres;

b. op basis van de de datum en tijd van het bezoek;

c. op basis van de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

d. op basis van de op onze website bezochte pagina‘s.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Uw IP-adres en gegevens worden niet doorgegeven of gedeeld met anderen. In lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de seksuoloog een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de gegevens van onze websitebezoekers. De informatie wordt overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. De seksuoloog maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met behulp van cookies kan de seksuoloog haar website verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en eenvoudiger vinden wat ze nodig hebben. Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

9. Wijzigingen privacystatement

Praktijk Astrid Kremers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Astrid Kremers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten verwerking persoonsgegevens

U hebt het recht Praktijk Astrid Kremers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met Praktijk Astrid Kremers door te bellen nar 06-10797061. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Astrid Kremers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Astrid Kremers door te bellen naar 06-10797061. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

11. Rechten, vragen en klachten diensten van de praktijk

Heeft u vragen of opmerkingen over de diensten van de praktijk? Bent u ontevreden? Laat het Astrid Kremers alstublieft weten. Zij gaat graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris van P3NL. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht en voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) van kracht is per 1 januari 2017. Voor meer informatie: www.klachtencompany.nl.

Praktijk Astrid Kremers heeft een AVG- verklaring van Stichting AVG voor Verenigingen – Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem voor intern gebruik. De AVG-verklaring is geen juridisch document maar een verklaring waarin Parktijk Astrid Kremers zelf verklaart dat alle inspanningen zijn gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. De AVG-verklaring is onderdeel van het AVG-dossier van Praktijk Astrid Kremers.